جمع مفرد

جمع. قرون

2022-11-26
    کلیله و دمنه
  1. معبد
  2. سُبُل - سبیل
  3. ID:1258224
  4. مد خط بين الكلمة والجمع
  5. family , people
  6. اسم های مفرد و جمع